Gallery

Buprestidae - Chrysochroinae - Tribe Chrysochroini
Megaloxantha bicolor nishiyamai
ENDO 1992
Megaloxantha bicolor ssp. 1
Samar
Megaloxantha bicolor ssp. 2
Mindanao
Chrysochroa (Chrysochroa) fulminans
FABRICIUS 1787
Chrysochroa (Chrysochroa) fulminans cobaltina
FISHER 1922
Chrysochroa (Chrysochroa) praelonga ssp.
Luzon
Chrysochroa sp. 1
Mindanao
Chrysochroa sp. 2
Bohol